Ρηγμάτωση

Ρηγμάτωση

Ρηγμάτωση Τριχοειδείς ή μεγαλύτερου μεγέθους ρηγματώσεις σε σοβαντισμένες επιφάνειες. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ Πιθανότερη αιτία εμφάνισης είναι η κακή εφαρμογή των υλικών σοβαντίσματος σε συνδυασμό με την κακή ποιότητα ή/και σύσταση των χρησιμοποιούμενων υλικών. Προγενέστερες εργασίες (π.χ. χτίσιμο, σκυρόδεμα, ηλεκτρολογικές & υδραυλικές…